Herd: net-fs

Package gentoo overlays upstream gentoo overlays upstream freshness
net-libs/librpcsecgss
0.19 3 0 0 100
net-nds/portmap
6.0 2 0 0 100
net-fs/netatalk
3.1.0 5 0 0 100
net-fs/libnfs
1.8.0 4 0 0 100
sys-libs/lwp
2.6 3 0 0 100
net-fs/curlftpfs
0.9.2 3 0 0 100
net-libs/libgssglue
0.4 1 0 0 100
net-fs/nfs4-acl-tools
0.3.3 1 0 0 100
net-libs/libtirpc
0.2.4 6 0 0 100
net-fs/openafs
1.6.5 1.7.28 2 0 27 7
net-libs/rpc2
2.10 3 0 0 100
net-fs/autofs
5.0.8 2 0 0 100
sys-libs/rvm
1.17 3 0 0 100
net-fs/davfs2
1.4.7 2 0 0 100
net-fs/ncpfs
2.2.6 1 0 0 100
net-fs/openafs-legacy
0.1 1 0 0 100
net-libs/libnfsidmap
0.25 4 0 0 100
net-fs/openafs-kernel
1.6.5 3 0 0 100
net-nds/rpcbind
0.2.1 3 0 0 100
net-fs/nfs-utils
1.2.9 18 0 0 100

Statistics

Current statistics

pie versions pie packages

All Time

versions weekly versions monthly

packages weekly packages monthly